Aktualności

Osobom fizycznym mogą przysługiwać wierzytelności, np. z tytułu udzielenia pożyczki. Możliwe, że taka wierzytelność będzie sprzedana. Z jakimi konsekwencjami podatkowymi może się to wiązać? PIT Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8

Prezentujemy poniżej krótkie podsumowanie najistotniejszych zmian w przepisach prawa podatkowego i praktyki podatkowej, a także prawa gospodarczego w maju. Legislacja Praktyka w podatkach Podatki dochodowe i ceny transferowe VAT Podatki międzynarodowe Pozostałe

W dniu 20 maja 2024 r. wydano interpretację ogólną Ministra Finansów dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń polegających na przekazywaniu wiedzy w ramach procesu kształcenia, przez osoby fizyczne będące podatnikami VAT, na podstawie umów zawieranych z uczelniami (sygn. PT1.8101.1.2024). Przedmiotowe stanowisko Ministra Finansów sprowadza się do określenia sposobu opodatkowania VAT świadczeń polegających na

Przedstawiamy dziś drugą część naszej publikacji. Co ważne, według art. 63u UoR, który jest zgodny z art. 19a ust. 9-10 Dyrektywy 2013/34/UE (Dyrektywy nowelizowanej przez Dyrektywę CSRD), jednostka zależna od jednostki dominującej mającej siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym jednostka dominująca niższego szczebla, jest zwolniona z obowiązku sporządzenia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

Na horyzoncie widać kolejne zmiany w zakresie raportowania finansowego. Tym razem chodzi o implementację przepisów o raportowaniu niefinansowym w zakresie ESG. Przedstawiamy pierwszą część naszego artykułu. Dziś opisujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „ustawa nowelizująca”) wdrażający przede wszystkim Dyrektywę

Prezentujemy poniżej krótkie podsumowanie najistotniejszych zmian w przepisach prawa podatkowego i praktyki podatkowej, a także prawa gospodarczego w kwietniu. Legislacja Praktyka w podatkach Podatki dochodowe i ceny transferowe VAT Podatki międzynarodowe Pozostałe

W praktyce obrotu towarowego możemy spotkać się z sytuacją nieco mniej typową: Polski podatnik kupuje towary transportowane z terytorium UE (część typowa), jednakże sprzedawca nie jest zarejestrowany dla celów VAT w UE (część nietypowa). Przy tym dokonano już uprzednio odprawy celnej i rozliczono VAT z tytułu importu towarów. Na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z

W czasach, gdy duża część społeczeństwa pracuje przed komputerem, wada wzroku stała się chorobą cywilizacyjną. I często to w interesie pracodawcy jest, aby pracownik posiadał właściwe, dostosowane do potrzeb i wymogów jego stanowiska pracy, okulary bądź soczewki korekcyjne. Tym samym, wydawać by się mogło, że naturalnym jest możliwość zaliczenia takiego wydatku w koszty uzyskania przychodów.

Na biurko Prezydenta trafiła ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona obowiązek w zakresie sporządzania oraz publikacji sprawozdań o podatku dochodowym. Jest to implementacja Dyrektywy 2021/2101. Kogo dotyczy obowiązek Obowiązek ten ma dotyczyć, pod określonymi warunkami: W praktyce, istotne są dwa progi wartościowe: Jeżeli jednostka dominująca ma siedzibę w EOG,

Zmiany w KSeF

Ministerstwo Finansów opublikowało informację nt. rozpoczęcia konsultacji projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego fakturowania w KSeF.Na ten moment nie jest znany jednak nowy termin obligatoryjnego obowiązywania obowiązkowego fakturowania w ramach KSeF.Jednocześnie, w ramach zawiadomienia zaproponowano szereg zmian, które potencjalnie mają zostać wprowadzone do nowego projektu ustawy wprowadzającego KSeF. Wśród propozycji Ministerstwo Finansów wymienia:

Prezentujemy poniżej krótkie podsumowanie najistotniejszych zmian w przepisach prawa podatkowego i praktyki podatkowej, a także prawa gospodarczego w marcu. Legislacja Praktyka w podatkach Podatki dochodowe i ceny transferowe VAT Podatki międzynarodowe Pozostałe

Stacje ładowania – obowiązki dla dużych przedsiębiorców Od 1 stycznia 2025 r. jeśli duży przedsiębiorca posiada więcej niż 20 stanowisk postojowych, wówczas zobowiązany jest do zainstalowania co najmniej jednego punkt ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne, aby umożliwić zainstalowanie punktów ładowania na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych. Ten obowiązek został nałożony

TOP