Usługi

Bieżące
doradztwo
podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe to wsparcie klientów w ich codziennej działalności gospodarczej.
Świadczymy usługi takie jak:

 • stała obsługa – wyjaśnianie wątpliwości podatkowych, przygotowywanie opinii podatkowych, sporządzanie i weryfikacja projektów umów, bieżące kontakty z organami
  podatkowymi, przygotowywanie i występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej;
 • szkolenia i warsztaty – w zakresie każdego zagadnienia podatkowego, a także dedykowane personelowi nie zajmującemu się na co dzień sprawami podatkowymi;
 • spory i kontrole – reprezentacja klientów przed organami podatkowymi i sądami, w tym administracyjnymi, w zakresie wszystkich rodzajów postępowań, w szczególności
  zaś: postępowań podatkowych, kontroli, czy spraw karnych skarbowych.

Przegląd podatkowy to całościowe, metodologiczne, badanie wybranego obszaru rozliczeń. Ma na celu zidentyfikowanie ryzyk lub kwestii problemowych oraz możliwości optymalizacji rozliczeń czy procesów.

 • konkretnego podatku, np. CIT czy VAT;
 • specjalnej strefy ekonomicznej, czy Polskiej Strefy Inwestycji;
 • transakcji międzynarodowych w kontekście VAT;
 • transakcji międzynarodowych w kontekście podatku „u źródła”;
 • działalności o charakterze marketingowym;
 • rozliczania kontraktów – w szczególności w zakresie kosztów „wrażliwych” podatkowo (bonusy, umowy sektora rolno-spożywczego, umowy w zakresie świadczeń niematerialnych).

Ulgi

podatkowe

Ulgi podatkowe dedykowane są w szczególności rozwojowi inwestycji i innowacji. Ulgi te obejmują przede wszystkim:

 • ulgę badawczo-rozwojową – wsparcie dla podatników prowadzących działalność innowacyjną, w szczególności tworzących lub wdrażających zmienione, ulepszone lub nowe procesy/produkty/usługi. Dzięki niej można odliczyć od podstawy opodatkowania określone koszty niezależnie od rozliczenia tych wydatków w kosztach podatkowych;
 • „IP Box” – możliwość opodatkowania dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej stawką podatku w wysokości 5% (w szczególności: patentów, praw na wzory przemysłowe czy użytkowe, autorskich praw majątkowych do programów komputerowych, gier, aplikacji);
 • Polską Strefę Inwestycji (PSI) – możliwość rozliczenia zwolnienia w podatku dochodowym, powiązanego z dokonaną inwestycją.
 • ulgę „na robotyzację” – możliwość dodatkowego doliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na zakup lub leasing robotów i kobotów oraz określonych kosztów z tym związanych;
 • pozostałe ulgi (ekspansja, konsolidacja, sport, zabytki, itp.).

Nasze wsparcie w zakresie ulg polega na:

 • analizie działalności klienta – pod kątem możliwości rozliczenia ulgi;
 • przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji dla: praw, inwestycji, procesów, czy wydatków;
 • implementacji – dostosowaniu systemów księgowych, stworzeniu metodologii rozliczania i księgowania ulgi;
 • asyście w rozliczeniu rocznym;
 • bieżącym wsparciu, w szczególności w zakresie kontaktów z organami podatkowymi.

Praktyka rozliczeń podatkowych stanowi wyzwanie, tak dla personelu finansowego, jak i osób zarządzających. Uchybienia w zakresie poprawności rozliczeń, czy raportowania mogą skutkować odpowiedzialnością – samej jednostki, jak i tego personelu. Jednocześnie, zwiększa się ilość obowiązków w zakresie konieczności raportowania, czy  zapewnienia zgodności z przepisami prawa podatkowego w innych formach.

 

Proponujemy pomoc w następujących obszarach:

 • przygotowanie i wdrożenie procedur, regulujących zarządzanie szeroko pojętymi sprawami podatkowymi bądź konkretnymi obszarami (np. należyta staranność w VAT, czy raportowanie schematów podatkowych);
 • strategia podatkowa i sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej;
 • szkolenia;
 • przeglądy w zakresie wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez przepisy ;
 • bieżące wsparcie, w szczególności w zakresie kontaktów z organami podatkowymi.

Międzynarodowe prawo podatkowe

Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego obejmuje asystę w zakresie projektów, czy transakcji transgranicznych. Jest to doradztwo tak dla inwestorów zagranicznych, jak i podmiotów polskich, które planują lub realizują swoją zagraniczną ekspansję.

 

Nasze wparcie obejmować może:

 • doradztwo przy strukturyzacji inwestycji transgranicznych;
 • zakładanie spółek i oddziałów w Polsce dla przedsiębiorców zagranicznych;
 • wsparcie w zakresie zdarzeń i transakcji transgranicznych, zwłaszcza w zakresie dywidend, odsetek i innych form finansowania, należności licencyjnych, usług niematerialnych;
 • przygotowanie procedur w zakresie „należytej staranności” w podatku „u źródła”;
 • asystę w uzyskiwaniu opinii o stosowaniu preferencji w podatku „u źródła”;
 • pomoc związaną z rozliczaniem oddelegowania personelu;
 • asystę, związaną z cenami transferowymi w rozliczeniach transgranicznych;
 • wsparcie w realizacji wszelkich innych obowiązków, zwłaszcza związanych z raportowaniem schematów podatkowych.

Proponujemy pomoc przy wyborze dopasowanej do Państwa potrzeb formy prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach naszego doradztwa uwzględniamy szeroki kontekst, tak biznesowy, jak i prawny, podatkowy, czy księgowy. Dostosowujemy się do perspektywy klienta. Wspieramy także klientów w przygotowywaniu uzasadnienia ekonomicznego zdarzeń czy transakcji („defense file”). Dotyczy to zarówno zdarzeń przeszłych, jak i bieżących.

Doradztwo transakcyjne

Oferujemy szerokie wsparcie prawno-podatkowe w zakresie doradztwa transakcyjnego – dotyczącego sprzedaży czy nabycia biznesu, fuzji i przejęć. Doradzamy w zakresie każdego etapu procesu.

 

Nasze wsparcie obejmuje w szczególności:

 • wsparcie procesu, w szczególności negocjacje;
 • asystę związaną z dokumentami formalnymi, zwłaszcza umową sprzedaży/nabycia;
 • badanie due-dilligence;
 • kwestie związane wycenami, czy formami finansowania;
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji, czy integracji potransakcyjnej.

Proponujemy kompleksowe podejście do wsparcia klientów w relacjach podmiotów powiązanych.

 

Nasze wsparcie obejmuje w szczególności:

 • ceny transferowe – asysta w zakresie dokumentacji cen transferowych, w tym analiz porównawczych, polityki cen transferowych oraz kwestii raportowania;
 • systematyzację rozliczeń z podmiotami powiązanymi – wsparcie w zakresie stworzenia/zmodyfikowania umów, wprowadzenie należytej dokumentacji, asysta związana z kwalifikacją świadczeń dla celów limitacji kosztowych, stworzenie defense file, doradztwo w zakresie podatku „u źródła”, analiza pod kątem kwestii schematów podatkowych itp.;
 • restrukturyzacje – wsparcie prawne i podatkowe w sytuacji przenoszenia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, ryzyk czy aktywów.

Doradztwo prawne

W ramach wsparcia prawnego proponujemy Państwu pomoc w następującym zakresie:

 • wsparcie odnośnie szeroko rozumianego prawa gospodarczego;
 • umowy;
 • prawo spółek i regulacji korporacyjnych;
 • fuzje i przejęcia;
 • zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna i zgodność (compliance);
 • spory i postępowania sądowe;
 • prawo konkurencji i reklamy;
 • nieruchomości i proces inwestycyjny;
 • sprawy z zakresu prawa administracyjnego;
 • prawo karne gospodarcze;
 • szkolenia.
TOP