Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I  PLIKÓW COOKIES

 

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: www.ulve.pl (zwanego dalej: Serwisem).
 2. Właścicielem Serwisu jest Tomasz Jakubiak vel Wojtczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą : Ulve Tax & Legal Radca Prawny Tomasz Jakubiak vel Wojtczak z siedzibą w Baranowie, przy ul. Alabastrowej 5, NIP:  8512827439, REGON: 380806705 (zwany dalej jako ADO, Kancelaria, ja).
 3. Kancelaria dokonuje wszelkich starań i dobiera środki techniczne tak, aby przetwarzane dane były bezpieczne. W celu zapewnienia pełnej świadomości o przetwarzaniu danych osobowych informuję, iż dane osobowe na stronie ulve.pl przetwarzane są według następujących zasad:

 

 

 1. ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są̨ na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w przepisach prawa krajowego wydanymi w związku z RODO, przede wszystkim w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Jakubiak vel Wojtczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Ulve Tax & Legal Radca Prawny Tomasz Jakubiak vel Wojtczak z siedzibą w Baranowie, przy ul. Alabastrowej 5, NIP:  8512827439, REGON: 380806705 (zwany dalej jako ADO, Kancelaria, ja).

Możesz skontaktować się z ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:  tomasz.jakubiak@ulve.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 509 431 753.

 1. Jako administrator będę przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach i  na następujących podstawach
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie na Państwa rzecz usług prawnych (zwana dalej: „Umową”) lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem Umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym:

- świadczenie pomocy prawnej, w tym: udzielanie porad prawnych, występowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, urzędami oraz sądami, opracowywanie projektów dokumentów, opiniowanie dokumentów, wykonywanie Umowy w pozostałym zakresie;

-  kontaktowanie się z osobami reprezentującymi Państwa w związku ze świadczeniem pomocy prawnej oraz z wykonywaniem Umowy;

w tym:

 • na podstawie zawartej umowy;
 • na podstawie przepisów prawa regulujących zasady wykonywania zawodu radcy prawnego (ustawa o radcach prawnych) oraz zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
 • na podstawie przepisów korporacyjnych regulujących zasady świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego (regulaminy wykonywania zawodu radcy prawnego, kodeks etyki radcy prawnego);
 • na podstawie przepisów prawa odnoszących się do Państwa sytuacji prawnej, w stosunku do której świadczona jest na Państwa rzecz pomoc prawna;
 1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych, rachunkowych, administracyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych;
 3. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, np. brak zdolności fizycznej lub prawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. d) RODO);
 4. do celów związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym;
 • świadczenie usług na rzecz klientów,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych;
 • przechowywania danych dla celów statystycznych – posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Kancelarię działań co pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności oraz analitycznych – celem analizy finansowej Kancelarii, badania satysfakcji klientów;
 • zapobiegania oszustwom, podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • w celu przesyłania informacji marketingowych oraz oferty o produktach i usługach Kancelarii osobom, które w tym celu podały swój adres e – mail;
 1. zapewnienie najwyższej jakości usług Klientom Kancelarii;
 2. W przypadku, jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Kancelaria przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Klienta informacji marketingowych i  ofert o swoich produktach i usługach  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia), dane identyfikacji podatkowej, w tym dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej oraz dane dotyczące Państwa pracowników/współpracowników/pracodawców, dane kontaktowe (takie jak: adres siedziby, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej, dane dotyczące stanu cywilnego, dane do rozliczenia Umowy/sprawy, inne informacje przekazane Kancelarii niezbędne do świadczenia pomocy prawnej/ pomocy z zakresu doradztwa podatkowego, dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa, dane uzyskane od innych osób w trakcie realizacji umowy (np. strony przeciwnej, sądu, komornika).

Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 2. współpracujący ze kancelarią przy świadczeniu pomocy prawnej (w tym sporadycznie), również w celu umożliwienia zastępstwa procesowego, np. inni adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci, inni prawnicy, inni doradcy podatkowi;
 3. pracownicy Kancelarii, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania;
 4. podmioty świadczące usługi: informatyczne, hostingu, płatnicze, księgowo- finansowe (pomoc podatkowa, rachunkowa), audytorskie i kontrolne, doradcze, windykacyjne, drukarskie, niszczenia dokumentów, pocztowe, kurierskie, a nadto pomoc związaną z obsługą korespondencji (poczty wychodzącej i przychodzącej) Kancelarii (sekretariatu);
 5. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 6. Dane osobowe klientów Kancelarii będą przetwarzane/przechowywane :
 • przez czas świadczenia pomocy prawnej, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Kancelarii wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie lub udzielono jakiekolwiek innej pomocy prawnej, w których dane osobowe zostały zgromadzone,
 • w celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będą one przetwarzane przez okres, w którym Kancelaria jest zobowiązana do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
 • pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.
 1. Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 29 RODO;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do zakwestionowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa, zgodnie z art. 22 RODO;

 

Zakres każdego w tych praw wynika z przywołanych wyżej przepisów RODO. Mogą Państwo skorzystać z ww. praw przesyłając wniosek, bądź innego rodzaju pismo na adres korespondencyjny  Kancelarii bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 

 1. W przypadku uznania, że postępowanie ADO lub podmiotów działających w jego imieniu narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter całkowicie dobrowolny, aczkolwiek niezbędny do należytego świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych.
 3. Kancelaria nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 4. Państwa dane mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W razie wystąpienia konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO. Przekazanie danych nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na sowim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych.

 

 

 1. PLIKI COOKIES i PODOBNE TECHNOLOGIE
 2. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies / ciasteczek (zwanych dalej: „Cookies„).
 3. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem„) Użytkownika Serwisu.
 4. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Stosowane przez ADO pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 6. ADO wykorzystuje następujące typy plików Cookies: sesyjne i stałe.

Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).

Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 1. ADO współpracuje z Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika.
 2. ADO nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.
 3. ADO ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
  1. usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – ADO może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
  2. Dane statystyczne – ADO oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

 

 • NEWSLETTER

 

1.ADO przesyła  informacje marketingowe  oraz oferty o produktach i usługach Kancelarii osobom, które w tym celu podały swój adres e – mail. Podanie danych w celu otrzymania informacji marketingowych oraz oferty o produktach i usługach Kancelarii jest dobrowolne. ADO  przesyła  ww.  informacje osobom, które wyraziły na to  zgodę. Zgoda może zostać cofnięta w  każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych oraz ofert o produktach i usługach Kancelarii drogą e – mailową w ramach newslettera - podstawą prawną przetwarzania, jest uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane do momentu zrezygnowania przez Państwa z usługi newslettera bądź do momentu zaprzestania wysyłania przez Kancelarię newslettera bądź lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki cookies w każdym czasie.
 3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.

 

 

TOP